Ord og begreber

Læs forklaringer på ord og begeber inden for NemKonto-systemet

Aftalenummer:  Et unikt nummer som identificerer en tilslutningsaftale. Det tildeles automatisk hos NemKonto Support. 
Anmodning om tilslutning:

Blanket som initierer tilslutningsprocessen mellem NemKonto og den Private Betalingsformidler.

Teknisk tilslutnings-
aftale:

Aftalen beskriver dels den opkobling til NemKonto-systemet for Private Idbetalere, der kræves for at sikre autentifikation og autorisation til netværksinfrastrukturen, dels beskriver den de tekniske oplysninger for hvert system, der skal anvendes ved opsætning af det anvendte dataforsendelses programmel. Aftale indgås mellem en Privat Betalingsformidler og KMD.

Betalingsmeddelelse: Er en elektronisk meddelelse, der blandt andet indholder et CPR-/SE-/P-/CVR-nummer, som muliggør, at meddelelsen kan kompletteres med en NemKonto. Øvrige felter i betalingsmeddelelsen er defineret i den godkendte OIOXML for NemKonto for Private Udbetalere.
Bundt af betalingsmed-
delelser:
Betalingsmeddelelser samlet i et bundt fra den Private Betalingsformidler med en maksimal størrelse på 10.000 betalingsmeddelelser. Bundtet kan indeholde betalingsmeddelelser fra en/flere Private Udbetalere.
CAP/IP: Forkortelse for Common Access Point / Internet Protocol. CAP/IP anvendes til sikring af kommunikation mellem KMD og kunderne via dedikerede kredsløb. Yderligere information om KMD CAP/IP kan indhentes ved at kontakte afdelingen KMD Netbroker på KMD’s telefon nr. 4460 1000.
Komplettering: Processen hvorved NemKonto for Private Udbetalere enten påfører det NemKonto-nummer eller den fejlkode, som tilhører det indsendte CPR-/SE-/P-/CVR-nummer.
Kompletteret betalings-meddelelse: Retursvaret på den indsendte betalingsmeddelelse, som er blevet kompletteret inden videresendelse fra NemKonto-systemet.
IBM WebSphere MQ: Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. Dette betyder, at afsender kan sende beskeder (betalingsmeddelelser) uafhængigt af modtagers (KMD) mulighed for at behandle betalingsmeddelelsen med det samme. Betalingsmeddelelsen lægges på lager (en kø) og venter indtil KMDs system er parat til at behandle den og tilbagesende en kompletteret betalingsmeddelelse. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt, at forbindelsen opleves som direkte.
OIOXML: OIO står for Offentlig Information Online og XML står for eXtensible Markup Language. OIOXML er det tekniske format, som der benyttes til at udveksle information i NemKonto-systemet.
P-nummer: P-nr. er en forkortelse for Produktionsnummer, som er registreringen i CVR af virksomhedens forskellige geografiske lokaliteter (produktionsenheder).
Snitflade: For at betalingsformidlerens systemer kan udveksle informationer med NemKonto-systemet, skal systemerne først tilpasses hinanden, så der er enighed om, hvilke data der skal udveksles systemerne imellem, samt hvilket indhold og form data skal have. Det er i snitfladen, at data udveksles.
SE-nummer: SE er en forkortelse for Stamregister over Erhvervsdrivende. SE-nummeret er virksomhedens registrering af administrative enheder hos Told og Skat.
NemKonto-nummer: Betegnelsen for den konto der er kompletteret via NemKonto-systemet.
NemKonto-indehaver: Indehaver af et NemKonto-nummer, identificeret ved CPR-/CVR-/SE-/P-nummer.
NemKonto-system: Nemkonto-systemet for det offentlige har til formål at administrere udbetalinger fra det offentlige til alle personer, virksomheder og offentlige myndigheder, der er omfattet af Lov om offentlige betalinger. Det drejer sig om personer, der er fyldt 18 år, og som i henhold til CPR er tildelt et CPR-nummer, og som ikke er registreret som udrejst af Danmark og juridiske personer og virksomheder, der i henhold til CVR er tildelt et CVR-nummer.
NemKonto-systemet for Private Udbetalere: Et system, der giver Private Udbetalere mulighed for via Private Betalingsformidlere at indsende betalingsmeddelelser til komplettering.
Privat Betalingsformidler: En betalingsformidler der, på vegne af en Privat Udbetaler, sender en betalingsmeddelelse til Nemkonto-Systemet i godkendt XML-format. Den Private Betalingsformidler tiltræder en Teknisk tilslutningsaftale med KMD, der regulerer de tekniske forhold omkring udvekslingen af data imellem parterne. Den Private Betalingsformidler tiltræder ligeledes Tilslutningsvilkår udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen , som regulerer de administrative og juridiske forhold.
Privat Udbetaler: Fysisk eller juridisk person, der foretager udbetalinger, som ikke er omfattet af § 12 i Lov om offentlige betalinger eller er en offentlig myndighed.  Begrebet en juridisk person dækker bl.a. over aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), foreninger eller fonde.En Privat Udbetaler identificeres ved et CVR- eller CPR-nummer – og i ganske specielle tilfælde (primært konkursboer) ved et SE-nummer.
Referencenummer: Unikt nummer genereret af den Private Udbetaler og vedhæftet de betalingsmeddelelser, de fremsender. Indgår også i den kompletterede betalingsmeddelelse, der sendes fra NemKonto til Private Udbetalere til den Private Betalingsformidler. Nummeret identificerer den udbetaling, som NemKonto forespørgslen skal bruges til at gennemføre. Denne identifikation skal kunne foretages, når Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med brugen af NemKonto. Nummeret skal være unikt inden for en periode på indeværende år og fem år tilbage.
Tilslutningsaftale: En Tilslutningsaftale er en skriftlig aftale mellem den Private Betalingsformidler og KMD, som danner grundlag for tilslutningen til NemKonto for Private Udbetalere og dermed ret til at fremsende betalingsmeddelelser til Nemkonto-systemet. Tilslutningsaftalen regulerer de administrative forhold mellem den Private Betalingsformidler og KMD.
Tilslutningsvilkår: De vilkår en Privat Betalingsformidler skal tiltræde før anvendelse af Nemkonto-systemet.
VANS: VANS er et kommunikationsnetværk. Man kan sige, at VANS er et elektronisk postvæsen, som indsamler og fordeler beskeder. Alt, hvad VANS behøver, er de rigtige adresser (EAN-numre), så afleveres beskederne hos de rigtige modtagere. Ud over at fordele kan VANS oversætte forskellige elektroniske formater.
Digitaliseringsstyrelsen : Styrelse under Finansministeriet; system- og dataejer af Nemkonto-systemet.