Private udbetalere

Hvad er fordelene ved NemKonto?
Hvorfor skal de Private Udbetalere have adgang til at anvende NemKonto?
Hvem kan optræde i rollen som Privat Betalingsformidler?
Hvem må virksomhederne udbetale til?
Kan man bruge NemKonto til at udbetale til udenlandsdanskere? 
Hvorfor skal virksomhederne bruge NemKonto-systemet hver gang de har en udbetaling?
Hvornår må virksomheder udbetale til en NemKonto?
Hvilke vilkår er gældende for brugen af NemKonto for Private Udbetalere?
Hvem kan bruge NemKonto for Private Udbetalere?
Hvad kræver det af en virksomhed at bruge NemKonto-systemet i udbetalingsprocessen?
Hvis vi har forespurgt på et NemKonto-nummer, men det viser sig, at vi alligevel ikke har en udbetaling?
Hvordan kommer en virksomhed igang med at bruge NemKonto-systemet?

Snitflader
Inden for hvilken periode skal feltet "RequesterPaymentReference" være unikt?
Varslingstiden for ændringer til snitfladen for NemKonto? Og hvordan bliver ændringerne varslet?
Er det muligt at gøre feltnavnene kortere?
Hvad leveres retur til den Private Betalingsformidler fra NemKonto-systemet?
Returnerer NemKonto-systemet navne- og adresseoplysninger på den borger eller virksomhed, som har en given NemKonto?
Hvilke svartider kan vi forvente af systemet?
Hvornår kan den Private Betalingsformidler fremsende betalingsmeddelelser til Nemkonto-systemet?

Gå tilbage


Hvad er fordelene ved NemKonto?

NemKonto sparer i dag det offentlige for en stor del af det administrative arbejde og de kontante udbetalinger, der er forbundet med at håndtere kontoregistre og kontante/check udbetalinger. Disse fordele får private virksomheder nu også mulighed for at få gavn af.

Til top


Hvorfor skal de Private Udbetalere have adgang til at anvende NemKonto?

NemKonto er succesfuldt implementeret i det offentlige, og det er derfor kun naturligt, at også den private sektor kan høste de effektiviseringsgevinster, som denne digitale løsning giver mulighed for. Folketinget ønsker med NemKonto at udnytte moderne teknologi til at lette den administrative byrde også for Private Udbetalere.

Til top


Hvem kan optræde i rollen som Privat Betalingsformidler?

En Privat Betalingsformidler vil ofte være en der i forvejen håndterer udbetalinger – enten på egne vegne eller på vegne af andre virksomheder. Det vil typisk være lønservice bureauer, forsikrings- og pensionsselskaber eller pengeinstitutter.

Til top


Hvem må virksomhederne udbetale til?

Det vil til enhver tid være muligt for den enkelte betalingsmodtager at fravælge private udbetalinger ved at meddele en Privat Udbetaler, at man ikke ønsker udbetalinger indsat på sin NemKonto.

Se Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 3.

Til top


Kan man bruge NemKonto til at udbetale til udenlandsdanskere?

Det er kun personer med dansk CPR-nummer bosiddende i Danmark som skal have en NemKonto. Det er præciseret i Lov om offentlige betalinger. Dermed er det frivilligt for personer med dansk CPR-nummer, som er bosiddende i udlandet, om de vil oprette en NemKonto. Det gælder også personer bosiddende i Grønland eller på Færøerne.

Se Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 3.

 

Til top


 
Hvorfor skal virksomhederne bruge NemKonto-systemet hver gang de har en udbetaling?

Hver måned skifter næsten 40.000 borgere kontonummer på deres NemKonto. For at bevare troværdigheden til NemKonto-ordningen skal virksomhederne bruge Nemkonto-systemet hver gang de skal foretage en udbetaling. Hermed sikres, at udbetalingerne sker til den rigtige NemKonto.

Til top


Hvornår må virksomheder udbetale til en NemKonto?

En virksomhed må først udbetale til en NemKonto, hvis de har adgang til at behandle personnumre, og når de har underrettet modtageren om, at de fremover udbetaler til NemKontoen. Modtageren kan til enhver tid meddele den Private Udbetaler, at han eller hun ikke længere ønsker udbetalinger fra virksomheden indsat på sin NemKonto.

Til top


Hvilke vilkår er gældende for brugen af NemKonto for Private Udbetalere?

De private udbetalere skal til enhver tid – overfor Digitaliseringsstyrelsen – kunne dokumentere, at virksomheden kun anvender NemKonto-systemet, hvis der er grund til at forvente, at der snarligt kommer et beløb til udbetaling til den pågældende person.

Se Lov om offentlige betalinger m.v. §5 a, stk. 4.

Til top


Hvem kan bruge NemKonto for Private Udbetalere?

Loven giver mulighed for, at Private Udbetalere kan bruge NemKonto-systemet. Ved Private Udbetalere forstås fysiske og juridiske personer, der foretager udbetalinger. Afgrænsningen af Private Udbetalere i forhold til offentlige myndigheder afgøres af, om udbetaleren er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven eller lovens §12.

Se Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 2.

Til top


Hvad kræver det af en virksomhed at bruge NemKonto-systemet i udbetalingsprocessen?

NemKonto-systemet for Private Udbetalere må bruges, hvis der er givet en forudgående underretning til betalingsmodtageren om, at kommende udbetalinger indsættes på NemKontoen. Underretningen skal opfylde Persondatalovens krav. Herudover kræves det, at virksomhederne har adgang til at behandle personnumre. Denne adgang kan man enten have i forvejen via lovgivning (f.eks. til brug for indberetning til offentlig myndighed) eller ved at have indhentet betalingsmodtagerens samtykke til behandling af vedkommendes personnummer.

Se Lov om offentlige betalinger m.v. § 5 a, stk. 4.

Til top


Hvis vi har forespurgt på et NemKonto-nummer, men det viser sig, at vi alligevel ikke har en udbetaling?

Betalingsformidleren må udelukkende sende betalingsmeddelelser til komplettering i NemKonto-systemet i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til en forventet gennemførelse af en betaling til en betalingsmodtager.

Formuleringen "forventet" dækker alle de situationer, hvor den efterfølgende betalingsproces af en eller anden grund ikke kan gennemføres.

Til top


Hvordan kommer en virksomhed igang med at bruge NemKonto-systemet?

For at komme igang med tilslutningsprocessen skal den Private Betalingsformidler starte med at udfylde en anmodningsblanket og indsende den til NemKonto Support. Det er altid muligt at kontakte NemKonto Support for at høre mere om systemet eller om tilslutningen.

Se anmodningsblanketten og læs mere om tilslutningsprocessen

Til top


 

Inden for hvilken periode skal feltet "RequesterPaymentReference" være unikt?

 

Referencenummer er et unikt nummer genereret af den Private Udbetaler og vedhæftet de betalingsmeddelelser. Nummeret indgår også i den kompletterede betalingsmeddelelse.

Referencenummeret identificerer den udbetaling, som NemKonto forespørgslen skal bruges til at gennemføre. Referencenummeret skal være unikt indenfor en periode på løbende år og fem år tilbage.

Til top


Varslingstiden for ændringer til snitfladen for NemKonto? Og hvordan bliver ændringerne varslet?

Ændringer til gældende snitflade vil blive varslet 3 måneder i forvejen og varslingen vil ske til de virksomheder, som Digitaliseringsstyrelsen på det tidspunkt har indgået en tilslutningsaftale med. Desuden vil denne varsling også blive publiceret her på hjemmesiden for NemKonto.

Til topEr det muligt at gøre feltnavnene kortere?

Digitaliseringsstyrelsen kan desværre ikke forkorte længden af feltnavnene, da de skal følge gældende OIOXML-standard.

Til top


Hvad leveres retur til den Private Betalingsformidler fra NemKonto-systemet?

NemKonto-systemet påfører den fremsendte betalingsmeddelelse enten det NemKonto-nummer eller den type fejlkode, som tilhører det indsendte CPR-/SE-/P-/CVR-nummer.

Til top


Returnerer NemKonto-systemet navne- og adresseoplysninger på den borger eller virksomhed, som har en given NemKonto?

NemKonto-systemet returnerer udelukkende et NemKonto-nummer eller en relevant fejlkode. NemKonto-registeret indeholder hverken navne- eller adresseoplysninger.

Til top


Hvilke svartider kan vi forvente af systemet?

Der bliver en øvre begrænsning på bundtstørrelsen på 10.000 betalingsmeddelelser for at give en hurtig behandling af filerne. NemKonto for Private Udbetalere stiller en total kapacitet på behandling af 80 bundter af 10.000 betalingsmeddelelser i timen til rådighed. Denne kapacitet fordeles mellem de Private Betalingsformidlere.

Til top


Hvornår kan den Private Betalingsformidler fremsende betalingsmeddelelser til Nemkonto-systemet?

NemKonto for Private Udbetalere er et system, der er i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året. Undtaget er de perioder (herefter kaldet servicevinduer), hvor det er nødvendigt at gennemføre eksempelvis systemopdateringer, omlægning af driften og netværks-forbindelser. Under normale omstændigheder lægges servicevinduerne i nattetimerne maksimalt otte gange pr. år. De har en varighed på et par timer.

Til top