Persondata

Efter databeskyttelsesforordningens denne kontaktformular artikel 14 har vi pligt til at give dig en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig.


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtagetom dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.:34051178
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministerietoverholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen,
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4, 
1301 København K

E-mail: dpo@digst.dk
denne kontaktformular

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og med følgende retsgrundlag:
 • Lov om offentlige betalinger m.v. bestemmer, at personer over 18 år skal have en NemKonto.
Din NemKonto er den bankkonto, som alleoffentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til dig. Du vælgerselv hvilken af dine almindelige bankkonti du ønsker at benytte som din NemKonto. I forbindelse med oprettelsen og driften af din Nemkonto indsamler vi en række oplysninger om dig. Hvilke oplysninger vi indsamler afhænger af om duer dansk statsborger, udenlandsk statsborger (uden NemID), udenlandsk virksomhed (uden NemID) eller om det er i forbindelse med et dødsbo eller konkursbo.

4. Kategorier af personoplysninger og hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger
 • CPR nummer

Danske statsborgere

 • Kontonummer + CPR nummer: Enten via Nemkonto.dk (selvbetjening), banken (fysisk), netbank, eller anvisende myndighed.
 • Navn og adresse: Via CPR-registeret.
 • Transaktionshistorikken - indeholde oplysninger om ydelsesarten: Bliver automatisk dannet efter en eventuel udbetaling.

Dødsboer

 • Skifteretsattest + kontonummer: Hos den ansvarlige for dødsboet
 • For udenlandske dødsboer skal der indsendes billede id – såsom pas eller kørekort på arvingerne: Hos arvingerne

Konkursbo

 • Kuratorattest + kontonummer: Hos den ansvarlige for konkursboet

Udenlandske borgere

 • Udenlandske borgere, som ikke har NemId, skal der indsendes billede id – såsom pas eller kørekort: Hos borgeren 
 • Navn, adresse, cpr nummer og bankoplysninger: Via NemKonto blanket

Udenlandske virksomheder

 • Dansk registreringsattest, registreringsattest fra hjemlandet, virksomhedens vedtægter og billede id såsom pas eller kørekort på virksomhedens tegningsberettigede: Hos virksomheden
 • Navn, adresse, cvr nummer, bankoplysninger: Via NemKonto blanket

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Dit pengeinstitut: Vi oplyser dit pengeinstitut hvilken konto du ønsker at benyttesom NemKonto. Ændringer gælder senest efter 5 bankdage;
 • Betalingsafviklende pengeinstitutter får dine betalingsoplysninger fra NemKonto-registeret; Afsendende myndigheder og private udbetalere samt deres eksterne revisorermodtager kvitteringssvar efter transaktionen er udført;
 • SKAT modtager betalingsoplysninger i inddrivelsessager ifølge loven;
 • Bogføringscentralerne modtager transaktionsoplysninger ifølge loven;
 • KMD A/S drifter NemKonto-systemet og kan derfor have adgang til personoplysninger af tekniske årsager.
 • Udbetaling Danmark: Der kan foretages samkøring af oplysninger i forbindelse med kontrol

6. Overførseltil modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Betalingsoplysninger sendes udelukkende til pengeinstitutter uden for den EuropæiskeUnion/Europæiske Samarbejdsområde, efter din anmodning om anvisning af en udenlandsk bankkonto som NemKonto. I så fald modtager din udenlandske bankmyndighedens adviseringstekst til betalingsmodtageren. Adviseringsteksten kanindeholde oplysninger om at den registrerede modtager sygedagpenge, børnepenge,overskydende skat osv. Retsgrundlaget for overførslen af personoplysninger er opfyldelsen af kontrakt som den registrerede er en del af, jf.databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Slettefristenfor oplysninger hos NemKonto følger af § 18, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 766af 5. juli 2006 om Nemkontoordningen. Det fremgår af denne bestemmelse, at NemKonti og specifikke konti slettes af den systemansvarlige for NemKonto-systemet, når der til disse konti ikke har været anvist pengebeløb ide seneste 5 år.

Oplysningeropbevares med henblik på offentlig myndighedsudøvelse.
 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Isærlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, indentidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysningerbegrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, ellerfor at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovligebehandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

9. NemKonto Support

NemKontos kontaktcenter hjælper brugerne med at finde information og bruge selvbetningsløsningerne på www.nemkonto.dk. Du kan kontakte Supporten via telefon 33 98 00 60 eller via denne kontaktformular. Du kan få hjælp via telefon, kontaktformular og skærmdeling (browser-assist).
Retsgrundlaget for vores behandling kan du læse mere om i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (support) og a (samtykke i forbindelse med skærmdeling).

Personoplysninger i forbindelse med support

Dine personoplysninger bliver behandlet med det formål at kunne yde support i forbindelse med brugen af www.nemkonto.dk. I forhold til almindelige personoplysninger, CPR-nummer og følsomme personoplysninger behandler vi de personoplysninger om dig, om du oplyser i forbindelse med supporten.
Supportmedarbejderen vil i forbindelse med skærmdeling kunne se de personoplysninger, som eventuelt fremgår af den side, hvor du skal have support.
Vi videresender så vidt muligt skriftlige henvendelser, der er fejlsendt til NemKonto, til rette myndighed.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • I telefonsystemet slettes data om opkaldene efter 3 måneder.
 • Ved samtykke optages telefonsamtalen, og gemmes i 1 måned, hvorefter den slettes.
 • Til brug for statistik gemmes data i anonymiseret form i op til 5 år.
 • I skærmdelingsværktøjet gemmes videosessioner i 3 måneder.
 • Alle skriftlige henvendelser gemmes i 6 måneder og slettes herefter.
 • Alle skriftlige henvendelser, som NemKontos Support videresender til anden myndighed journaliseres og gemmes. Eventelle klager vil også blive journaliseret og gemt.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du eventuelt har givet i forbindelse med, at supportmedarbejderen kigger med på din skærm. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen, Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet.

 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysningerbegrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle 


denne kontaktformular  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling afsådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk.1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.