Persondata

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i NemKonto-systemet. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail: dpo@digst.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at stille NemKonto-systemet til rådighed for dig, offentlige myndigheder og private udbetalere.

Din NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til dig. Du vælger selv hvilken af dine almindelige bankkonti du ønsker at benytte som din NemKonto.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Lov om offentlige betalinger m.v. (LBK nr. 494 af 4. maj 2023), bekendtgørelse om Nemkontoordningen (BEK nr. 647 af 13. april 2021) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for behandling af almindelige personoplysninger, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for behandling af CPR-nummer.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresseoplysninger
 • TaxIDNumber
 • Bankkonto-oplysninger

Fortrolige oplysninger:

 • CPR-nummer

Personoplysninger, som kan være underlagt særlige regler efter databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven:

 • Transaktionshistorik, herunder ydelsesart:
 • Transaktionshistorikken indebærer oplysninger om beløb, afsender, modtager, dato mv. Dermed kan oplysningerne indikere fortrolige, sociale, arbejdsmæssige og økonomiske oplysninger om modtageren af betalingen. Dette kunne eksempelvis være udbetaling af dagpenge fra din fagforening, hvilket indikerer et fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Ydelsesart  betalingsordren: Ydelsesarten betyder typen af betalingsordre, f.eks. sygedagpenge, handicaptillæg, begravelseshjælp, børnetilskud til enlige forsørgere mv. Dermed kan ydelsesarten indikere fortrolige eller følsomme oplysninger om dig.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere:

    Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
   
 •       Dit pengeinstitut: Vi oplyser dit pengeinstitut, hvilken konto du ønsker at benytte som NemKonto.
       
 •       
         Betalingsafviklende pengeinstitutter: Disse får dine betalingsoplysninger fra NemKonto-registeret i forbindelse med gennemførelse af en betaling. 
       
 •       
         
          Afsendende myndigheder og private udbetalere samt deres eksterne revisorer: Disse modtager kvitteringssvar efter transaktionen er udført. 
        
       
 •       
         
          
           Skatteforvaltningen: Myndigheden modtager betalingsoplysninger i inddrivelsessager og som led i den kontrolfunktion med henblik på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og svindel.
          
         
        
       
 •       
         
          
           
            Nationalbanken: I forbindelse med Nationalbankens arbejde med at sikre den finansielle stabilitet og opretholde et sikkert pengevæsen. 
          
         
        
       
 •       
         
          
           
            
             Bogføringscentralerne: Disse modtager transaktionsoplysninger. 
           
          
         
        
       
 •       
         
          
           
            
             
              KMD A/S: Leverandøren drifter NemKonto-systemet og kan derfor have adgang til personoplysninger af tekniske årsager. 
            
           
          
         
        
       

 

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Betalingsoplysninger sendes udelukkende til pengeinstitutter uden for den Europæiske Union/Europæiske Samarbejdsområde, hvis du en dag anmoder om anvisning af en udenlandsk bankkonto som NemKonto.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dit navn og adresse indhentes fra CPR-registeret. Når du opretter eller ændrer din NemKonto indhenter vi dit kontonummer fra en af følgende kanaler, som du har anvendt til at anvise NemKontoen:

 • Selvbetjeningsløsningen på NemKonto.dk
 • Dit pengeinstitut
 • En offentlig myndighed

 

Opbevaring af dine personoplysninger

NemKonti og specifikke konti slettes af den systemansvarlige for NemKonto-systemet, når der til disse konti ikke har været anvist pengebeløb i indeværende år plus 10 år.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på   www.datatilsynet.dk